ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

ประโยชน์ระบบ mrp (material requirement planning) คืออะไร ? ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement planning)  มีดังนี้ 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่…

MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

mrp – (Material Requirement Planning) หมายถึง การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุจะพิจารณาควา…