Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?

logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และโดยพัฒนาการของ Industrial 4.0 และ Logistics 4.0 และ…