Manufacturing Resource Planning (MRP II) คืออะไร ?

manufacturing Resource planning (mrp ii): วิธีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพของทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทผลิต มันอยู่ที่การวางแผนปฏิบัติงานในหน่วยงานการวางแผ…