Manufacturing Resource Planning (MRP II) คืออะไร ?

Manufacturing Resource Planning (MRP II): วิธีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพของทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทผลิต มันอยู่ที่การวางแผนปฏิบัติงานในหน่วยงานการวางแผ…