Maintenance Repair Operation (mro) คืออะไร ?

MRO ย่อมาจากคำเต็ม Maintenance Repair operation หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในโรงงานหรืออาคารในงานบำรุงรักษาประจำรอบ (preventi…