free hit counter
LTMA2 | logisticafe.com

Press ESC to close

[แจกฟรี] โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA)

โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application ; LTMA2) จึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภ…