free hit counter
Long-term | logisticafe.com

Press ESC to close

คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) มีความสำคัญกับธุรกิจโลจิสติกส์

คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) หลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันท่านจะเคยได้ยินคำว่า “Connection” เมื่อจะดำเนินธุรกิจใดก็แล้วแต่จะต้องมีสิ่งนี้ โดยนัยของความหมายแล้วก็คือ การรู้จักกัน การเป็นพวกพ้อง การเป็นมิตรสหาย ซึ่งหากไม่มี Connection …