[สัมมนาฟรี] หัวข้อ “Trend on Logistics and supply chain management”

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “Trend on Logistics and supply chain management” สัมมนาให้ความรู้ฟรี …