Tagged: Logistics News


งานสัมมนา Logistics Talk ครั้งที่ 9 {หมดเขตแล้ว}

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม...

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) {หมดเขตแล้ว}

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) วันท...