โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ในหัวข้อ “Logistics Innovation”

โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช...