free hit counter
LLP | Logisticafe.com

Press ESC to close

lead logistics provider – ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลัก (LLP) คืออะไร ?

lead logistics provider (LLP) หมายถึง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลัก ที่มีการปฏิบัติการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ บริษัทอาจจะมีการจัดจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลายรายในแต่ละกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ทำให้บริษัทต้องมีความยุ่งยากในการบริหารผู้ให้บริการโลจิสติกส์เหล่าน…

Fourth Party Logistics Provider (4PL) คืออะไร ?

Fourth-party logistics provider (4PL) หมายถึง ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนบุคคลที่ 4 ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) ซึ่งมักจะไม่ได้มีสินทรัพย์หรือทรัพยากรในการประกอบการด้านดังกล่าวเป็นของต…