ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คืออะไร ?

การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และคว…

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คืออะไร ?

การบริหารความเสี่ยง (RISK management) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม…