ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาในคงคลังได้อย่างไร ?

ระบบบริหารคลังสินค้า warehouse management system (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร ? 1. กระบวนการรับสินค้า (receiving) : ระบบ WMS สามารถ Reserveพื้นที…

ความหมายของ FIFO FEFO LIFO คืออะไร ?

fifo FIFO (first in first out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน fefo FEFO (first ex…