หลักสูตรประกาศนียบัตร “LEAN SUPPLY CHAIN” หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร “lean supply chain” หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก *พ…