ความแตกต่างระหว่าง lean และ six sigma คืออะไร ?

ลีน (lean) แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (muda)…