Press ESC to close

Heijunka (เฮจุงกะ) คืออะไร ? ช่วยเฉลี่ยปริมาณการผลิต ปรับให้ชนิดสินค้าและปริมาณผลิต

Heijunka (เฮจุงกะ) หมายถึง การเฉลี่ยปริมาณการผลิตเพื่อปรับให้ชนิดสินค้าและปริมาณผลิต ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รักษาให้จำนวนคนและเครื่อ…

Lead Time คืออะไร ?

Lead Time หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ จนกระทั่งได้รับวัตถุดิบจากผู้ขาย โดยใช้หลักการบริหารแบบทันเวลา ต้องลด Lead Time ให้เหลือน้อย…

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory)  แบ่งออกได้ดังนี้… 1.สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวียน (Current Stock) เป็นการสำรองสินค้า เพื่อให้มีปร…

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม  เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Inventory Onhand มาให้ และยาในคลังลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อ องค์การจ…

ตัวอย่างคำนวณ Eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ

ตัวอย่าง : คำนวณ eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ  การกำหนดปริมาณการจัดซื้อที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้วิธีการสั่งซื้ออย่างประหยัด eoq หรือ E…

EOQ (Economic Order Quantity) คืออะไร ? พร้อมสูตรการคำนวณ eoq

EOQ (Economic Order Quantity) คืออะไร ? พร้อมสูตรการคำนวณ eoq ทฤษฎี eoq หรือ economic order quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั…