free hit counter
Lead Time | logisticafe.com

Press ESC to close

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผน (DFPI) คืออะไร ?

DFPI : Demand Forecasting and Planning Performance Index ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผน ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวส่วนหนึ่งของ LPI : Logistics Performance Index กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าถือได้ว่าเป็นกิจกรรมตั้งต้นที่สำคั…

10 คำศัพท์โลจิสติกส์ (logistics dictionary) พื้นฐานที่ควรรู้ไว้!

10 คำศัพท์โลจิสติกส์ (logistics dictionary) พื้นฐานที่ควรรู้ไว้! โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้…

ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time คืออะไร ?

ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time Lead time หมายถึง ระยะตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าไปยัง supplier การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการขนส่งสินค้าจนถึงสถานประกอบการของผู้ซื้อ ก็คือนับรวมเวลาทั้งหมดนั่นเอง โดยใช้หลักการบริหารแบบทันเวลา ต้อง…

Industrial Logistics Performance Index (ILPI) คืออะไร ?

Industrial Logistics Performance Index (ILPI) เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ในการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยนำเอาทั้ง 9 กิจกรรม ภายในองค์กร มาประเมินใน 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และประเมินองค์กรได้ในระดับเมทริกซ์ ตัวชี้วั…

7R Logistics (7 Right) คืออะไร ?

7R Logistics (7 Right) ประกอบด้วยดังนี้ 1. Right Quality คือ การซื้อให้ได้คุณภาพหรือข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specifications) ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงการช่วยกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือสินค้าที่ต้องการด้วย เพื่อให้สามารถจัดหาและ…

จุดสั่งซื้อซ้ำ (Reorder Point) คืออะไร ?

จุดสั่งซื้อซ้ำ หรือจุดสั่งซื้อสินค้าใหม่ (Reorder point) หมายถึง การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังส่วนหนึ่งไว้เป็น “สินค้าปลอดภัย (Safety stock)” เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลน การกำหนดปริมาณสินค้าปลอดภัย จะกำหนดเป็น ระดับการให้บริการ (Service level) หรือระ…