Press ESC to close

ความหมายของ FIFO FEFO LIFO คืออะไร ?

FIFO FIFO (First In First Out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน FEFO FEFO (First Ex…