คำศัพท์ลีน (lean) มีอะไรบ้าง ?

คำศัพท์ลีน (lean) เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศั…

Heijunka (เฮจุงกะ) คืออะไร ? ช่วยเฉลี่ยปริมาณการผลิต ปรับให้ชนิดสินค้าและปริมาณผลิต

heijunka (เฮจุงกะ) หมายถึง การเฉลี่ยปริมาณการผลิตเพื่อปรับให้ชนิดสินค้าและปริมาณผลิต ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รักษาให้จำนวนคนและเครื่องจักร…

ระบบคัมบัง (Kanban System) คืออะไร ?

ระบบคัมบัง (kanban system) หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบ jit (just-in-time) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การทำงานมีการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ …