Tagged: Jidoka


คำศัพท์เกี่ยวกับลีน (lean)

คำศัพท์เกี่ยวกับลีน (lean)

คำศัพท์ลีน (lean) เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมาย...

Toyota Production System (TPS) คืออะไร ?

Toyota Production System (TPS) คืออะไร ?

Toyota Production System (TPS) หมายถึง เป้าหมายที่คุณภาพสูงสุด กำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบ...

Jidoka (จิ-โด๊-กะ) คืออะไร ?

Jidoka (จิ-โด๊-กะ) หมายถึง เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการป้องกันความผิดพลาดในการทำงานที่อาจจะทำให้สิ...