JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ jit คืออะไร ? ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หมายถึง การผลิตหรือการส่งมอบ วัตถุด...