สินค้าคงคลัง ABC (Activity Based Costing) ในงานบริหารคลังสินค้าอย่างไร ?

สินค้าคงคลัง ABC (Activity Based Costing) ในงานบริหารคลังสินค้าจะทำให้การควบคุมสินค้าคงคลังแตกต่างกันดังต่อไปนี้ A : ควบคุมอย่างเข้มงวดมาก ด้วยการลงบั…

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) คืออะไร ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ …

ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehousing cost) คืออะไร ?

ต้นทุนการบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ประกอบไปด้วย 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehousing cost) เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการให…

ประเภทสินค้าคงคลัง (Inventory) ของ ABC (Activity Based Costing) คืออะไร ?

ประเภทสินค้าคงคลัง (Inventory) ในการจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC (Activity Based Costing) หมายถึง การจัดแบ่งประเภทของสินค้าคงคลัง (Classification) โ…

ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) คืออะไร ?

Bullwhip Effect (ปรากฏการณ์แส้ม้า) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ดีว่าอุปสงค์ของลูกค้าที่แท้จริงเป็นเท่าใด ท…

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) คืออะไร ?

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งใน และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเ…