ประเภทของสินค้าคงคลัง (Types of Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของระบบสินค้าคงคลัง (types of inventory) แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบสินค้าคงคลัง ประเภทรายการเดียวจากคลังเดียว (Single-item , Single-sourc…

ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คืออะไร ?

inbound Logistics ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Inbound และ โลจิสติกส์ outbound แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ …

ปัญหาคลังสินค้า (Warehouse) คืออะไร ?

ปัญหาคลังสินค้า (warehouse) ผลของคลังสินค้า (inventory) ไม่แม่นยำ หาสินค้าไม่เจอ เสียเวลาค้นหานาน สินค้าสูญหาย ขาดความน่าเชื่อถือ สินค้าล้นคลัง สินค้า…

สินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ?

สินค้าคงคลัง (inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ …

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ?

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ? กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) มีทั้งหมด 13 กิจกรรม โดยสามาร…

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) คืออะไร ?

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (inventory Control System) หมายถึง ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคลัง เพ…