อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) คืออะไร ?

อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) หมายถึง การแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุน...