ระดับการกระจายสินค้า (Level of Distribution) คืออะไร ?

ระดับการกระจายสินค้า (Level of Distribution) หมายถึง ระดับของการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยนักการตลา...