free hit counter
Incoterm 2010 | logisticafe.com

Press ESC to close

ข่าวประสัมพันธ์ : หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับการอนุญาตไทย หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร