ความหมายระหว่าง Supply Chain , Value Chain และ Supply Chain Management คืออะไร ?

ความหมายระหว่าง Supply Chain , Value Chain และ supply chain management คืออะไร ? โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต…

ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คืออะไร ?

inbound Logistics ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Inbound และ โลจิสติกส์ outbound แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ …

คลังสินค้า (Warehouse) คืออะไร ?

คลังสินค้า (Warehouse) หมายถึง สถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จำหน่ายส…