ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ BAF (Bunker Adjuster Factor) – ตัวปรับค่าน้ำมัน B/L …

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ คำศัพท์ประเภทสินค้า Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต Perishables-P…