บทบาทหน้าที่ erp ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR

บทบาทหน้าที่ erp (Enterprise Resource planning) ในทรัพยากรมนุษย์ human resource : HR การจัดหาพนักงานใหม่ที่เหมาะสม บุคคลในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ จำเป็น…