ตัวอย่างการคำนวณการคิดค่า Freight (ค่าระวาง)

การคำนวณค่าระวาง (freight) ทางการบรรทุกเป็นไปได้ 2 ลักษณะ คิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (gross weight) คิดจากน้ำหนักปริมาตร (volume weight) สูตรการคิดค่า…