ตัวอย่างการคำนวณการคิดค่า Freight (ค่าระวาง)

การคำนวณค่าระวาง (Freight) ทางการบรรทุกเป็นไปได้ 2 ลักษณะ คิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (Gross Weight) คิดจากน้ำหนักปริมาตร (Volume Weight) สูตรการค…