free hit counter
Goods Receipt | logisticafe.com

Press ESC to close

คําศัพท์โลจิสติกส์เบื้องต้นที่ควรรู้!

คําศัพท์โลจิสติกส์เบื้องต้น AEC : ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Supply Chain ห่วงโซ่อุปทาน Upstream ต้นน้ํา Middle Stream กลางน้ํา Downstream ปลายน้ํา Upstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต Internal Supply Chain ห่วงโซ…

กิจกรรมหลักของคลังสินค้า (WAREHOUSE ACTIVITIES) ตอนที่ 2

กิจกรรมหลักของคลังสินค้า (WAREHOUSE ACTIVITIES) ตอนที่ 2 งานรับสินค้า (Goods Receipt) งานรับสินค้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในขณะที่สินค้าได้ส่งเข้ามายังคลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บรักษา การดำเนินกรรมวิธีในการแรกรับต่อสินค้าที่ถูกส่งเข้ามานั้…