ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ BAF (Bunker Adjuster Factor) – ตัวปรับค่าน้ำมัน b/l (bill of la…

FREIGHT FORWARDER (ตัวแทนของผู้ส่งสินค้า) คืออะไร ?

Freight forwarder คือ จะดำเนินการนำสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะ (Common Carrier) ไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง (Consignee) เมื่อสินค้าม…

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ คำศัพท์ประเภทสินค้า Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต Perishables-P…

ความแตกต่าง Freight forwarder และ Freight management คืออะไร ?

freight forwarder  หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทซึ่ง ให้บริการรับสินค้า รวบรวมสินค้า ขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปกติแล้ว …

ความแตกต่าง Shipping และ Forwarder คืออะไร ?

shipping (ชิ้ปปิ้ง) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือ บริษัทขนส่งทางเครื่องบินเพื่อนำสินค้านำเ…

เงินเดือนโลจิสติกส์ ? ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

เงินเดือนโลจิสติกส์ ? ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?  ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ inventory management, Warehouse ,…