Latest Posts:
Search for:
Tag

Freight forwarder

Browsing

Freight forwarder หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทซึ่ง ให้บริการรับสินค้า รวบรวมสินค้า ขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปกติแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศมักจะให้บริการด้านพิธีการศุลกากร จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการขนส่ง จัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้าด้วย

Freight management หมายถึง การบริหารจัดการการขนส่ง การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งสินค้าจะ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่หมายโดยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับการดูแลให้บริการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

เงินเดือนโลจิสติกส์ ? ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Inventory management, Warehouse , Delivery , Material Supplyดังนี้

 • Supply Chain Manager :100,000-200,000
 • Logistics Manager :60,000-80,000
 • Logistics Project Manager: 90,000-150,000
 • Logistics Assistance Manager: 50,000-60,000
 • Logistics Specailist: 50,000-70,000
 • Logistics analysis :45,000-60,000
 • Logistics Supervisor :34,300 -37,000
 • Inventory Controller: 30,000-35,000
 • Shipping Officer :20,583-30,000
 • Receiving :15,000-20,000
 • Warehouse Team Leader : 12,358 -15,000
 • Forklift Driver :10,086
 • Customer Service: 19,437 -25,000
 • Logistics Checker :10,458
 • Logistics Operator : 8,000-12,000

ส่วนงานในส่วนของสายเรือกับ Freight Forwarder (ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) หรือ กลุ่ม 3rd Party logistics

 • Shipping : 10,000-20,000
 • Brokerage : 25,000-35,000

ตัวอย่างกรณีลักษณะงาน : ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain (ซัพพลายเชน)