Forward Contract คืออะไร ?

Forward Contract หมายถึง สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยผู้ซื้อและผู้ขายทำการ ตกลงซื้อ...