ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) คืออะไร ?

ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) หมายถึง การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยใน...