free hit counter
five force model | logisticafe.com

Press ESC to close

5 force model (five force model) หรือ Porter’s Five Competition Forces Model คืออะไร ?

Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (five force model) หมายถึง ที่พัฒนาขึ้นมาโดยพอร์ตเตอร์ (Porter) เพื่อนำมาใช้ในประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งพอร์ตเตอร์เห็นว่ามีปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ 5 ปัจจัย เพื่อลดจุดอ่อนและเสร…

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s : 5 force model (five force model) คืออะไร ?

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (Five Force Model) มีดังนี้ 1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่ การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานจำนวนมา…