ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ fifo (first in first out) 1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน จำนวน 100 ชิ้นราคาซื้อชิ้นละ 2 บาท 8 ม.ค. กิจการซื้อสินค้าเพิ่มอ…