Latest Posts:
Search for:
Tag

First in

Browsing

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ FIFO (first in first out)

1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน
จำนวน 100 ชิ้นราคาซื้อชิ้นละ 2 บาท

8 ม.ค. กิจการซื้อสินค้าเพิ่มอีกจำนวน 10 ชิ้น
ราคาซื้อชิ้นละ 3 บาท

19 ม.ค. กิจการได้ขายสินค้าของวันที่ 1 ม.ค.
จำนวน 86 ชิ้นราคาขายชิ้นละ 10 บาท

30 ม.ค. กิจการได้ขายสินค้าของวันที่ 8 ม.ค.
จำนวน 6 ชิ้นราคาขายชิ้นละ 10 บาท

#########################

มูลค่าสินค้าปลายงวด = 46 บาท

จากวันที่ 8 ม.ค. 10 ชิ้น x 3 บาท = 30 บาท

จากวันที่ 1 ม.ค. 8 ชิ้น x 2 บาท = 16 บาท

ต้นทุนขาย : [ (100 ชิ้น x 2 บาท) + (10 ชิ้น x 3 บาท) ] – 46 บาท = 184 บาท

กำไรขั้นต้น : (92 ชิ้น x 10 บาท) – 184 = 736 บาท