ความหมายของ FIFO FEFO LIFO คืออะไร ?

fifo FIFO (first in first out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน FEFO FEFO (first ex…

First-in First-out Rack (FIFO Rack) คืออะไร ? การเข้าก่อนออกก่อน FIFO

First-in First-out Rack (fifo Rack) หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่อยๆ ที่ชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เพ…

FIFO – first in first out (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ? ป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า

first in first out – fifo (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเสี…