Tagged: First in First out


ความหมายของ FIFO FEFO LIFO คืออะไร ?

FIFO (First In First Out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อ...

First-in First-out Rack คืออะไร ?

First-in First-out Rack หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่...

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ?

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็ห...