free hit counter
First in First out | logisticafe.com

Press ESC to close

ความหมายของ FIFO FEFO LIFO คืออะไร ?

FIFO FIFO (First In First Out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน FEFO FEFO (First Expire date Frirst Out) หมายถึง สินค้าใดที่จะหมดอายุก่อน จ่ายออกไปก่อน เพื่อลดความเสียหายจากสินค้าหมดอ…

First-in First-out Rack (FIFO Rack) คืออะไร ? การเข้าก่อนออกก่อน FIFO

First-in First-out Rack (FIFO Rack) หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่อยๆ ที่ชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เพื่อช่วยในให้สินค้าไหลออกมาตามแนวแรงโน้นถ่วงในรูปแบบ การเข้าก่อนออกก่อน (FIFO – first in first out) ส…

FIFO – first in first out (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ? ป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อค เป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า …