First-in First-out Rack (FIFO Rack) คืออะไร ? การเข้าก่อนออกก่อน FIFO

First-in First-out Rack (FIFO Rack) หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่อยๆ ที่ชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เพ…