Fifth Party Logistics (5PL) คืออะไร ?

Fifth Party logistics หรือ 5PL หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3pl และ 4pl เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่ว…