ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาในคงคลังได้อย่างไร ?

ระบบบริหารคลังสินค้า warehouse management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร ? 1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) : ระบบ WMS สามารถ Reserveพื้นที…

ความหมายของ FIFO FEFO LIFO คืออะไร ?

fifo FIFO (first in first out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน fefo FEFO (first ex…

ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ fifo (first in first out) 1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน จำนวน 100 ชิ้นราคาซื้อชิ้นละ 2 บาท 8 ม.ค. กิจการซื้อสินค้าเพิ่มอ…

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

ประโยชน์ระบบ MRP (material requirement planning) คืออะไร ? ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement planning)  มีดังนี้ 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่…

First-in First-out Rack (FIFO Rack) คืออะไร ? การเข้าก่อนออกก่อน FIFO

first-in first-out rack (fifo rack) หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่อยๆ ที่ชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เพ…

FIFO – first in first out (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ? ป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า

first in first out – fifo (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเสี…