free hit counter
FIFO | logisticafe.com

Press ESC to close

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาในคงคลังได้อย่างไร ?

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร ? 1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) : ระบบ WMS สามารถ Reserveพื้นที่ หรือจองพื้นที่ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคลังสิน…

ความหมายของ FIFO FEFO LIFO คืออะไร ?

FIFO FIFO (First In First Out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน FEFO FEFO (First Expire date Frirst Out) หมายถึง สินค้าใดที่จะหมดอายุก่อน จ่ายออกไปก่อน เพื่อลดความเสียหายจากสินค้าหมดอ…

ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ FIFO (first in first out) 1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน จำนวน 100 ชิ้นราคาซื้อชิ้นละ 2 บาท 8 ม.ค. กิจการซื้อสินค้าเพิ่มอีกจำนวน 10 ชิ้น ราคาซื้อชิ้นละ 3 บาท 19 ม.ค. กิจการได้ขายสินค้าของวันที่ 1 ม.ค. จำนวน 86 ชิ้นรา…

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning)  มีดังนี้ 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่องจากมีการวางแผนการจัดการวัตถุดิบตามหลักสากล และรวมถึงการได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วจากโรงงานที่นำไปใช้ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก 2. ช่วยลดปัญหาท…

First-in First-out Rack (FIFO Rack) คืออะไร ? การเข้าก่อนออกก่อน FIFO

First-in First-out Rack (FIFO Rack) หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่อยๆ ที่ชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เพื่อช่วยในให้สินค้าไหลออกมาตามแนวแรงโน้นถ่วงในรูปแบบ การเข้าก่อนออกก่อน (FIFO – first in first out) ส…

FIFO – first in first out (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ? ป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อค เป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า …