Tagged: FIFO


ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาในคงคลังได้อย่างไร ?

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร ? 1. กระบวนก...

ความหมายของ FIFO FEFO LIFO คืออะไร ?

FIFO (First In First Out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อ...

ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ FIFO (first in first out) 1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน จำนวน 100 ชิ้น...

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning)  มีดังนี้ 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่องจา...

First-in First-out Rack คืออะไร ?

First-in First-out Rack หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่...

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ?

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็ห...