free hit counter
FIFO Rack | logisticafe.com

Press ESC to close

First-in First-out Rack (FIFO Rack) คืออะไร ? การเข้าก่อนออกก่อน FIFO

First-in First-out Rack (FIFO Rack) หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่อยๆ ที่ชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เพื่อช่วยในให้สินค้าไหลออกมาตามแนวแรงโน้นถ่วงในรูปแบบ การเข้าก่อนออกก่อน (FIFO – first in first out) ส…