Press ESC to close

เฟดเอ็กซ์มุ่งสร้างโอกาสทางอาชีพให้เยาวชนไทย ผ่านกิจกรรม FedEx Career Camp

เฟดเอ็กซ์มุ่งสร้างโอกาสทางอาชีพให้เยาวชนไทย ผ่านกิจกรรม FedEx Career Camp เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express)   บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์…

เฟดเอ็กซ์ จัดกิจกรรม FedEx Career Camp ประจำปี 2560 เตรียมความพร้อมนักเรียนไทยสำหรับอาชีพในอนาคต

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHA…