Press ESC to close

Electronic Product Code (EPC) คืออะไร ?

electronic product code (epc) หมายถึง รหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC) เป็นโครงสร้างใหม่ในการกำหนดเลขรหัสให้กับสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Auto-ID Center โ…