fbpx

Tagged: EOQ


พื้นฐานคนเรียนโลจิสติกส์ต้องรู้จัก ABC / EOQ / ROP / SS คืออะไรบ้าง ?

พื้นฐานคนเรียนโลจิสติกส์ต้องรู้จัก ABC / EOQ / ROP / SS  4 คำศัพท์เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า หรือสินค้าคงคลัง คลังสินค้า ABC แบ่งออกเป็นแต่ละชั้น ประเภท A ควบคุมอย่างเข้มงวดมาก การควบคุมจึงควรใช้ระบบสินค...

นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity คืออะไร ?

นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity เป็นการสั่งซื้อโดยใช้แบบจำลองปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ) เพื่อใช้เป็นทางเลือกระหว่างต้นทุนค่าจัดเก็บและต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในก...

สูตรการคำนวน Basic EOQ Model ช่วยในการการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)

การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด สูตรคำนวน EOQ Model ใ...

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) คืออะไร ?

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) แต่ละประเภทของการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสินค้า (Consolidate)และการจัดส่งสินค้า แบ่งออกเป็นดังนี้ Manufacturing Cross Docking : เป็นการรับและก...

การกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (safety stock) คืออะไร ?

การกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (safety stock) หมายถึง การกำหนดจำนวนสินค้าที่ควรมีสำรองไว้เพื่อไม่ให้เสียโอกาส เช่น ชิ้นส่วน ก ถ้าขาดไปจะทำให้กิจการไม่สามารถผลิตสินค้าได้ เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสี...

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning)  มีดังนี้ 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่องจากมีการวางแผนการจัดการวัตถุดิบตามหลักสากล และรวมถึงการได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วจากโรงงานที่นำไปใช้ ซ...

ตัวอย่างคำนวณ Eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ

ตัวอย่าง : คำนวณ eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ  การกำหนดปริมาณการจัดซื้อที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้วิธีการสั่งซื้ออย่างประหยัด eoq หรือ Economic Order Quantity ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณหาปริ...

EOQ – Economic Order Quantity ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

EOQ หรือ Economic Order Quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั...