Press ESC to close

ทฤษฎี EOQ (Economic Order Quantity) คืออะไร ? พร้อมสูตรการคำนวณ eoq

ทฤษฎี EOQ (Economic Order Quantity) คืออะไร ? พร้อมสูตรการคำนวณ eoq ทฤษฎี eoq หรือ economic order quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการส…