EOQ (Economic Order Quantity) คืออะไร ? พร้อมสูตรการคำนวณ eoq

eoq (economic order quantity) คืออะไร ? พร้อมสูตรการคำนวณ eoq ทฤษฎี eoq หรือ economic order quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้…