บทบาทหน้าที่ erp ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR

บทบาทหน้าที่ ERP (enterprise resource planning) ในทรัพยากรมนุษย์ human resource : HR การจัดหาพนักงานใหม่ที่เหมาะสม บุคคลในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ จำเป็น…

ระบบ erp (Enterprise Resource Planning) คืออะไร ?

erp ย่อมาจาก enterprise resource planning หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจข…

Enterprise Resource Planning (ERP) ช่วยแก้ไขและปรับปรุงบริษัทได้อย่างไร

5 เหตุผลที่บริษัทจะต้องใช้ Enterprise Resource planning  (ERP) เข้ามาช่วย 1. ช่วยรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารเข้าใจถึงภ…

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) ต่อธุรกิจ

ประโยชน์ของ electronic data interchange (edi) ต่อธุรกิจ ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) หมายถึุง การพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคู…

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ? e-logistics (อีโลจิสติกส์) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่การผลิตและนำสินค้าไปส่งถึงยังลูกค…

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

erp ย่อมาจาก Enterprise Resource planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงส…