free hit counter
Enterprise Resource Planning | logisticafe.com

Press ESC to close

บทบาทหน้าที่ erp ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR

บทบาทหน้าที่ ERP (Enterprise Resource Planning) ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR การจัดหาพนักงานใหม่ที่เหมาะสม บุคคลในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นจะต้องวิเคราะห์อย่างถูกต้อง สำหรับพนักงานที่จำเป็น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นจะต้องรู้ทักษะที่จำ…

ระบบ erp (Enterprise Resource Planning) คืออะไร ?

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังช…

Enterprise Resource Planning (ERP) ช่วยแก้ไขและปรับปรุงบริษัทได้อย่างไร

5 เหตุผลที่บริษัทจะต้องใช้ Enterprise Resource Planning  (ERP) เข้ามาช่วย 1. ช่วยรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารเข้าใจถึงภาพรวมของฐานะทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้ โดย ERP…

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) ต่อธุรกิจ

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) หมายถึุง การพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่การค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ยังได้กลายมาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีบทบาท ไม่ใช่แค่ช่วยลด overhead cost หรือ การใช้กระดาษ ประโยชน์ก…

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่การผลิตและนำสินค้าไปส่งถึงยังลูกค้า โดยมีการติดต่อและจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุด สะดวกที่สุด ประหยัดค่าขนส่งที่สุ…

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรืออาจจะเรียกได้ว่า ERP เป็น เครื่องมือช่วยในการบริหารงานขององค์กร โดยรวมระบบงานหลักต่างๆ ทั้งหม…