ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

erp ย่อมาจาก enterprise resource planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงส…

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 1}

EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange คือ ระบบการเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร 2 องค์กรขึ้นไป สามามารถนำไปใช้ได้ทั้งองค์กรภา…