fbpx

Tagged: EDI


[สัมมนา] e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการสัมมนา วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 เวลา : 09.00-16.00 น. รายละเอียดหลักสูตร สร้างช่องทางการขาย และจั...

วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle) คืออะไร ?

วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle) หมายถึง เริ่มจากลูกค้าจัดทำใบสั่งซื้อ เมื่อระดับสินค้าลดลงจนถึงระดับกำหนด ปริมาณการสั่งซื้อจะเพียงพอกับการขายในช่วงจงจรเวลาสั่งซื้อ เช่น อุปสงค์ต่อวัน 2...

วงจรการซื้อวัสดุ (Procurement cycle) คืออะไร ?

วงจรการซื้อวัสดุ (Procurement cycle) หมายถึง วงจรการจัดซื้อ โดยเริ่มจากการเลือกแหล่งซื้อ บริษัทต้องตัดสินใจว่าตัวไหนจะซื้อ หรือทำเอง เลือกซื้อจากแหล่งไหน ซึ่งต้องดูลักษณะข้อบังคับในแต่ละประเภท ประกอบ ...

เป้าหมายของ just-in-time (jit) ของการลดสินค้าคงคลัง

เป้าหมายของ just-in-time (jit) ของการลดสินค้าคงคลังด้วยการส่งมอบแบบทันเวลา (jit inventory cost saving) ประกอบด้วย Economies of Speed ความเร็วจะทำให้ต้นทุนลดต่ำลงได้ ความเร็วจะทำให้ลูกค้าเกิดความพ...

ศูนย์จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

ศูนย์จัดจำหน่าย หรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) หมายถึง คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่ออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหมุนเวียนสินค้าเข้าและสินค้าออก ทำหน้...

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) ต่อธุรกิจ

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) หมายถึุง การพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่การค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทหลายบริษัทได้เปรียบในการแข่งขันจากการใช้ EDI โดย EDI...

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่การผลิตและนำสินค้าไปส่งถึงยังลูกค้า โดยมีการติดต่อและจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าไ...

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรืออาจจะเรียกได้ว่า ERP เป็น เครื่องมือช่วยในก...

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 1}

EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange คือ ระบบการเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร 2 องค์กรขึ้นไป สามามารถนำไปใช้ได้ทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เ...