free hit counter
Dry Bulk | logisticafe.com

Press ESC to close

สินค้าเทกอง หรือ รวมกอง (Bulk Cargo) คืออะไร ?

สินค้าเทกอง หรือ รวมกอง (Bulk Cargo) หมายถึง สินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถจัดก็บเป็นหีบห่อได้ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าแห้ง (Dry Bulk) และสินค้าเหลว (Liquid Bulk) เป็นสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใ…