Tagged: Drug Inventory Cost


[เรื่องเล่าคนดัง] การบริหารจัดการยาคงคลังในโรงพยาบาล (ตอนที่ 1)

[เรื่องเล่าคนดัง] การบริหารจัดการยาคงคลังในโรงพยาบาล (ตอนที่ 1)

ปัจจุบันธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ (Healthcare Business) นับว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อชีวิตประ...